Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

ve smyslu §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „obchodní podmínky“)

Obchodní podmínky společnosti ROEKE s.r.o., IČ: 063 50 038, se sídlem: Nad Klikovkou 1481/22, Smíchov, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280684 (dále jen „Prodávající“)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluv mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) a platí pro všechny produkty a služby nabízené Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „zboží“). Internetový obchod Prodávajícího je provozován na webové stránce Roncato.cz (dále jen „webové stránky“). Zákazníkem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, výrobky nakupuje za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.

1.2 Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Učiněním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.3 Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat.

2. Registrace v internetovém obchodě, nabídky, objednávky

2.1 Zákazník je oprávněn registrovat se na webové stránce internetového obchodu a založit si uživatelský účet. Při registraci je zákazník povinen uvést správně všechny požadované údaje a v případě změny je aktualizovat. Prodávající je oprávněn uživatelský účet zákazníka zrušit, a to zejména v případě v případě porušení povinností zákazníka.

2.2 Veškeré nabídky činěné Prodávajícím jsou vůči třetím osobám nezávazné, jsou pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh Prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu §1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tedy ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky zákazníka Prodávajícím, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak či nedohodnou-li se Prodávající a zákazník jinak.

2.3 Objednávku lze učinit pouze písemnou formou, nedohodnou-li se Prodávající a zákazník jinak. Písemná forma je zachována i při použití elektronické pošty, či prostřednictvím webové stránky internetového obchodu. Objednávku prostřednictvím webové stránky lze učinit i bez registrace a zřízení uživatelského účtu dle bodu 2.1. těchto obchodních podmínek.

2.4 Objednávka zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo a e-mailová adresa), identifikaci objednávaného zboží. Objednávka dále musí obsahovat zvolený způsob platby, místo dodání zboží, požadovaný způsob doručení zboží. Zákazník je dále povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami a tuto skutečnost potvrdit. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.5 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem (Objednávka zákazníka je vůči Prodávajícímu účinná) vzniká na základě objednávky zákazníka a potvrzení objednávky Prodávajícím, či provedením objednávky (dodáním zboží zákazníkovi).

2.6 Jakékoli změny či doplnění objednávky jsou vůči Prodávajícímu účinné okamžikem jejich písemného potvrzení zákazníkovi ze strany Prodávajícího či provedením takové změny při plnění objednávky.

2.7 Prodávající není povinen jednotlivou objednávku zákazníka potvrdit. Taková objednávka není pro Prodávajícího závazná.

2.8 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo zákazníkovi Prodávajícím doručeno přijetí objednávky zákazníka. V ostatních případech odesláním zboží zákazníkovi.

2.9 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

3. Cena

Cena za zboží je uváděna na webových stránkách, a to včetně DPH, vždy za jednotlivý kus či soubor zboží. Prodávající může zajistit pro zákazníka přepravu zboží a pojištění po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění hradí zákazník, a to dle platného tarifu dopravce. Kupní cenou se rozumí cena za zboží včetně nákladů na dopravu. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uváděna na webových stránkách v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Pokud je již zboží objednáno (případně uzavřena kupní smlouva), platí cena zboží, za kterou bylo objednáno bez ohledu na pozdější změny.

4. Platební podmínky a fakturace

4.1 Zákazník zaplatí kupní cenu za zboží, pokud se smluvní strany nedohodou jinak, následujícími způsoby:

  • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího;
  • online převodu přes internetové bankovnictví;
  • platbou platební kartou;
  • prostřednictvím služby Paypal, Comgate

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3 D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48 b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

 

4.2 Za okamžik zaplacení ceny zboží zákazníkem se v případě bezhotovostní platby považuje připsání příslušné částky za zboží, a to v plné výši, na bankovní účet prodávajícího.

4.3 V případě jednorázového plnění je Prodávající oprávněn požadovat uhrazení kupní ceny před odesláním zboží zákazníkovi. Tímto se vylučuje ustanovení §2119 odst. 1 občanského zákoníku.

4.4 Platby provedené zákazníkem jsou Prodávajícím započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na vedlejší náklady, smluvní pokutu, úroky z prodlení a poté na úhradu jistiny.

4.5 V případě prodlení s úhradou plateb za zboží ve lhůtě splatnosti určené smlouvou či fakturou je zákazník povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši, 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.6 Při prodlení zákazníka s platbou je Prodávající oprávněn odložit plnění svých povinností (například přiměřené prodloužení dodací lhůty) do doby plného uhrazení dlužné částky, a to i v případě jiných smluv uzavřených se zákazníkem. V případě nesplnění povinností zákazníka v dodatečné lhůtě 14 dní je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, a to i od jiných smluv uzavřených se zákazníkem.

5. Dodání a převzetí zboží, zasílání zboží

5.1 Prodávající dodá zboží dohodnutým způsobem, řádně zabalené a s příslušnými doklady. Zákazník souhlasí se skutečnosti, že je Prodávající oprávněn zaslat příslušné doklady na e-mail zákazníka, který zákazník uvedl v objednávce nebo při vytvoření svého uživatelského účtu.

5.2 Prodávající může zajistit pro zákazníka přepravu zboží. Cenu dopravy hradí zákazník, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.3 Prodávající není odpovědný za jakékoli škody a není povinen nést jakékoli náhrady škody způsobené přepravou či doručováním zboží. Zboží je vždy zabaleno způsobem obvyklým pro přepravu a uchovaní daného zboží.

5.4 V případě vyšší mocí, či okolností nezaviněných, nedochází při nedodržení dodací lhůty k prodlení s dodáním zboží.

5.5 Za dodání zboží zákazníkovi se považuje předání zboží prvnímu dopravci.

5.6 Před převzetím zboží je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit dopravci. O závadách bude sepsán protokol.

5.7 Zákazník je dále povinen zkontrolovat zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy má možnost se zbožím nakládat. Zákazník je povinen zboží pečlivě prohlédnout, zkontrolovat jeho stav, počet kusů zboží a kompletnost, a na případnou vadu je zákazník povinen Prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu (jeden pracovní den) upozornit. V případě, že zákazník zboží převezme a písemně na jakoukoliv vadu neupozorní, má se za to, že Prodávající plnil řádně a včas.

5.8 Prodávající je oprávněn odepřít předání zboží dle potvrzené objednávky zejména v případě, že zákazník je v prodlení se zaplacením kterékoliv splatné peněžité pohledávky Prodávajícího vůči zákazníkovi, a to po dobu, než zákazník zaplatí Prodávajícímu všechny své splatné peněžité dluhy, které má vůči Prodávajícímu.

5.9 V případě, že zákazník objednané zboží ve sjednaném termínu a místě nepřevezme, nebo nezajistí jeho převzetí, je Prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi zaplacení náhrady škody v plné výši.

6. Práva z vadného plnění

6.1 Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady dle §2099 občanského zákoníku. Prodávající zejména odpovídá, že v době převzetí:

  • zboží má vlastnosti, které si Prodávající a zákazník ujednaly, a pokud takové ujednání chybí, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží;
  • je zboží dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2 Kupující je dále, v souladu s §2165 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců.

6.3 Zákazník je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění na v sídle podnikání Prodávajícího.

6.4 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdrží od zákazníka reklamované zboží.

6.5 Právo na reklamaci

Zákazník má právo reklamovat zboží, které vykazuje vady nebo nesoulad s objednávkou, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.6 Doba pro uplatnění reklamace:

Reklamaci je možné uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak. Reklamované zboží je nutné odeslat nebo předat bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

6.7 Postup při reklamaci:
Zákazník je povinen oznámit reklamaci prodávajícímu, a to buď elektronicky na e-mailovou adresu zákaznického servisu, nebo písemně na kontaktní adresu obchodu. Zboží je nutné zaslat spolu s kopii dokladu o koupi, popisem vady a preferovaným způsobem vyřízení reklamace.

6.8 Vyřízení reklamace:
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. O výsledku reklamace bude zákazník informován a v případě uznání reklamace bude zboží opraveno, vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.


6.9 Přeprava reklamovaného zboží:
Náklady na přepravu reklamovaného zboží k prodávajícímu hradí zákazník. V případě uznání reklamace bude zákazníkovi náklad na přepravu vrácen spolu s nákladem na opravu nebo výměnu zboží.

6.10 Vyloučení z reklamace:
Reklamace se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo v případě, že vada vznikla nesprávným užíváním, neodbornou instalací, mechanickým poškozením nebo neodborným zásahem.

7. Vlastnické právo a nebezpečí škody

7.1 Prodávající si po dohodě se zákazníkem sjednává k veškerému zboží dodávanému Prodávajícím a dílčích kupních smluv tzv. výhradu vlastnického práva ve smyslu ust. § 2132 občanského zákoníku, podle které se zákazník stane vlastníkem zboží dodaného Prodávajícím teprve úplným zaplacením kupní ceny.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem odeslání zboží Prodávajícím zákazníkovi. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka také v okamžiku, kdy mělo být zboží zákazníkem převzato, v případě, že se zákazník dostane do prodlení s převzetím zboží.

8. Ujednání o mlčenlivosti

Smluvní strany se zavazují zachovávat povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud či jiný oprávněný orgán. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrných informací bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří je musí vzhledem ke své pracovní náplni znát a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost. Smluvní strany ujednávají, že zajistí dodržení povinnosti zachovávat mlčenlivost i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu jednání mezi smluvními stranami. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení této smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Tento článek zakotvuje pravidla ochrany osobních údajů zákazníka ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“). Prodávající se GDPR při zpracování osobních údajů kupujícího řídí a zpracovává osobní údaje pouze v souladu s GDPR.

9.2 Při registrování uživatelského účtu a uzavření kupní smlouvy dochází k předání osobních údajů zákazníka Prodávajícímu a jejich následnému zpracování Prodávajícím. Osobními údaji, které bude Prodávající o zákazníkovi zpracovávat, jsou jeho jméno, bydliště, email, telefon, datum narození a IČO a DIČ pokud je zákazník vyplní.

9.3 Právním základem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy a její naplnění. Osobní údaje budou Prodávajícím zpracovávány po dobu plnění smlouvy, běhu záruční doby a 10 let po ukončení záruční doby jako důkaz proti právním nárokům. Osobní údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s uživatelským účtem budou zpracovávány 10 let po posledním přihlášení, pokud zákazník svůj účet nezruší dříve. K osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci Prodávajícího a externí zpracovatelé – což jsou účetní, daňoví, právní a marketingoví poradci Prodávajícího. Prodávající je dále oprávněn předat kontaktní osobní údaje zákazníka za účelem dopravy zboží dopravci. Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.

9.4 Zákazník má právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

9.5 Zákazník může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

9.6 Bližší a podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, kterými se prodávající řídí. V těchto zásadách jsou také podrobně uvedena a popsána práva týkající se ochrany osobních údajů, které může zákazník v souvislosti se svými osobními údaji uplatnit. Zásady jsou dostupné v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

9.7. Zákazník souhlasí s ukládáním souborů cookies, které se ukládají na serveru uživatele.

9.8 Prodávající si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníka k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s čímž zákazník souhlasí. Každý zákazník má právo zasílání těchto informací ze strany Prodávajícího kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1 Do doby převzetí zboží zákazníkem je Prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající zákazníkovi kupní cenu, pokud již byla zákazníkem uhrazena, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na příslušný účet zákazníka.10.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že zákazník neuhradí kupní cenu za zboží ani v dodatečné lhůtě, či v případě jiného podstatného porušení smlouvy zákazníkem.

10.3 Zákazník má právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle Prodávajícímu v jejím průběhu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

10.4 V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen vrátit zboží na adresu Prodávajícího a ta je 

IGY CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE, prodejna Roncato, Pražská tř. 1247/24, 370 04 České Budějovice 3. Email:roncato-igy@roeke.cz, tel.: +420 725 430 314 

10.5 Náklady související s vrácením zboží (balné, přepravné) hradí zákazník, a to i v případě, kdy zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

10.6 Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Pokud bude v případě odstoupení od smlouvy zákazníkem vráceno zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude Prodávajícím uloženo na odběrném místě na náklady zákazníka. Zákazník bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou, e-mailem či telefonicky, aby si mohl zboží převzít zpět nebo byl dohodnut další postup.

10.7 Kromě případů odstoupení od smlouvy speciálně v těchto obchodních podmínkách zakotvených má Prodávající právo odstoupit od smlouvy v případě, že po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má Prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné Prodávajícím, kdy Prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.

10.8 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti zákazníka při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

10.9 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění smlouvy.

10.10 O odstoupení od smlouvy je Prodávající povinen zákazníka neprodleně informovat.

10.11 Je-li společně se zbožím poskytnut zákaz dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

11. Ostatní ujednání11.1 Smluvní strany se dohodly, ž vylučují použít ustanovení, §1726, §1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3, §1950 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku.

11.2 Mezi smluvním stranami jsou závazné pouze písemné dohody. K jakýmkoli ústním dohodám bez jejich písemného potvrzení Prodávajícím se nepřihlíží.

11.3 Zákazník není oprávněn postoupit pohledávku za Prodávajícím na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

11.4 Jakékoliv pohledávky vzniklé zákazníkovi za Prodávajícím není zákazník oprávněn jednostranně započíst na splatné, či nesplatné pohledávky Prodávajícího.

12. Závěrečná ujednání12.1 Prodávající a zákazník výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřely po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.12.2 V případě vzniku sporu mezi zákazníkem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a Prodávajícím, vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, je zákazník oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách http://www.coi.cz/. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro zákazníka zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro zákazníka je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

12.3 Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

12.4 Zákazníci, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

12.5 Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a zákazníkem, či otázky těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy.

12.6 Neúčinnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejvíc přibližuje. Prodávající a zákazník tímto vylučují použití jakýchkoliv obchodních podmínek zákazníka.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení